Vernisáž a výstava: Ja som ty

Podujatia

Podujatia a akcie v čajovni ČAVANGO

Vernisáž a výstava: Ja som ty

Umelecká čajovňa

Kedy: 18. novembra 2023 o 13:00
Kde: Čajovňa ČAVANGO, Hlavná 20, Košice

Pozývame vás na výstavu a vernisáž „Ja som ty“ čajovni Čavango v Košiciach.
Vernisáž výstavy začne o 18:18.

O výstave:
Hlavnou myšlienkou tejto výstavy je, že všetci sme jedno. A naša jednota je skutočnou realitou napriek zdanlivému oddeľovaniu.
Obrazy z tejto kolekcie symbolizujú pokoj a spokojnosť. Biely odev symbolizuje čisté srdce a zatvorené oči symbolizujú sústredenie do vnútra.
Som hlboko presvedčená, že každý, kto si uvedomil našu jednotu, je schopný prejavovať skutočný súcit.
Okrem toho som si uvedomila, že najväčšie šťastie zažívam v stave meditácie, keď je myseľ pokojná a vedomie je prítomné v danom okamihu. To je dôvod, prečo tak rada stvárňujem meditujúcich ľudí.

O autorke:
Som umelkyňa z Ukrajiny, na Slovensko som prišla v dôsledku vojny. Maľovaniu sa venujem celý život. Okrem toho sa venujem keramike a vyrábam príslušenstvo na čajové obrady. Prišla som sem s dvoma psami a mačkou, neskôr som si z Ukrajiny priviedla aj koňa. Meditáciu a iné duchovné cvičenia praktizujem od svojich 12 rokov.
Pred vojnou na Ukrajine som mala nádherný život, ale vojna ma naučila neupínať sa na nič ešte viac a stala som sa slobodnejšou v mysli.
Verím, že fenomén maľovania obrazu je veľkým darom pre tento svet a ľudstvo, takže mám pocit, že robím niečo veľmi dôležité pre celý svet. To ma veľmi inšpiruje.

Instagram: @volya.om

ENGLISH

The exhibition “I am you” will begin on November 2 at the Čavango tea house, in Kosice, Slovakia. Exhibition opening at 18:18

About the exhibition:
The main idea of this collection is that we are all one. And our unity is a true reality, despite the appearance of separation.
The paintings from this collection symbolize peace and contentment. The white outfit symbolizes a pure heart, and closed eyes symbolize inward focus.
I am deeply convinced that everyone who has realized our unity is capable of showing true compassion.
In addition, I realized that I experience the greatest happiness in a state of meditation, when the mind is calm and consciousness is present in the moment. This is the reason why I love portraying people meditating so much.

About me:
I am an artist from Ukraine, I came to Slovakia as a result of the war. I’ve been painting all my life. In addition, I do ceramics and make dishes for tea ceremonies. I came here with two dogs and a cat, and later I also brought a horse from Ukraine. I have been practicing meditation and other spiritual practices since I was 12 years old.
Before the war in Ukraine, I had a wonderful life, but the war taught me not to get attached to anything even more and I became freer in my mind.
I believe that the phenomenon of painting a picture is a great gift to this world and humanity, so I have the feeling that I am doing something very important for the whole world. This inspires me a lot.
Instagram: @volya.om

Українська

Виставка «Я це ти» розпочнеться 2 листопада у будинку чаю Čavango, у місті Кошице, Словаччина. Відкриття виставки відбудеться о 18:18.
Адреса: Hlavná 20

Про виставку:
Головна ідея цієї колекції полягає в тому, що всі ми одне ціле. І наша єдність є справжньою реальністю всупереч ілюзії розділеності.
Картини цієї колекції символізують спокій та наповненність. Біле вбрання символізує чисте серце, а закриті очі символізують зосередженість, спрямовану всередину себе.
Я глибоко переконана що кожен хто усвідомив нашу єдність здатний виявляти справжнє співчуття.
Крім цього я усвідомила, що найбільше щастя я відчуваю в стані медитації, коли розум спокійний і свідомість присутня в моменті. Це є причиною чому я так люблю зображати людей, які медитують.

Про мене:
Я художниця з України, до Словаччини я потрапила після війни. Я пишу картини все своє життя. Крім цього, я займаюся керамікою і роблю посуд для чайних церемоній. Я приїхала сюди з двома собаками та кішкою, пізніше я також привезла коня з України. Я займаюся медитацією та іншими духовними практиками з 12 років.
До війни в Україні я мала чудове життя, але ця жахлива подія навчила мене ще більше не прив’язуватися ні до чого і я стала вільнішою у своїй свідомості.
Я вірю, що саме по собі явище як написання картини є великим даром цьому світу і людству, тому в мене є почуття, що я роблю щось дуже важливе для всього світу. Це надихає мене творити.
Instagram: @volya.om